DANH SÁCH CÁC DỊCH VỤ SEEDING FACEBOOK

Tăng Like Bài Viết

Gói FB LIKE 01
200.000 VNĐ
Số lượng: 1.000
Quốc gia: Việt Nam
Cảm xúc: Like
Thời gian: Tùy chọn
An toàn
Có thể chia ra nhiều bài
Gói FB LIKE 02
900.000 VNĐ
Số lượng: 5.000
Quốc gia: Việt Nam
Cảm xúc: Like
Thời gian: Tùy chọn
An toàn
Có thể chia ra nhiều bài
Gói FB LIKE 03
1.500.000 VNĐ
Số lượng: 10.000
Quốc gia: Việt Nam
Cảm xúc: Like
Thời gian: Tùy chọn
An toàn
Có thể chia ra nhiều bài
Gói FB LIKE 04
10.000.000 VNĐ
Số lượng: 100.000
Quốc gia: Việt Nam
Cảm xúc: Like
Thời gian: Tùy chọn
An toàn
Có thể chia ra nhiều bài

Tăng Share Bài Viết

Gói FB SHARE 01
100.000 VNĐ
Số lượng: 100 share
Thời gian: Tùy chọn
An toàn
Gói FB SHARE 02
800.000 VNĐ
Số lượng: 1.000 share
Thời gian: Tùy chọn
An toàn
Gói FB SHARE 03
1.500.000 VNĐ
Số lượng: 2.000 share
Thời gian: Tùy chọn
An toàn
Gói FB SHARE 04
3.000.000 VNĐ
Số lượng: 5.000 share
Thời gian: Tùy chọn
An toàn

Tăng Bình Luận Bài Viết

Gói FB CMT 01
200.000 VNĐ
Số lượng: 100
Quốc gia: Việt Nam
Thời gian: Tùy chọn
Nội dung: Tùy chọn
An toàn
Có thể dùng nhiều bài
Gói FB CMT 02
900.000 VNĐ
Số lượng: 500
Quốc gia: Việt Nam
Thời gian: Tùy chọn
Nội dung: Tùy chọn
An toàn
Có thể dùng nhiều bài
Gói FB CMT 03
1.500.000
Số lượng: 1.000
Quốc gia: Việt Nam
Thời gian: Tùy chọn
Nội dung: Tùy chọn
An toàn
Có thể dùng nhiều bài
Gói FB CMT 04
12.000.000 VNĐ
Số lượng: 10.000
Quốc gia: Việt Nam
Thời gian: Tùy chọn
Nội dung: Tùy chọn
An toàn
Có thể dùng nhiều bài

Tăng View Video

LIVE FB 1
100.000 đ/bài
Số lượng: 50 Mắt
Thời gian: 60 phút
Số bài: 1
Hoàn thành: LÊN NGAY
LIVE FB 2
170.000 đ/bài
Số lượng: 100 Mắt
Thời gian: 60 phút
Số bài: 1
Hoàn thành: LÊN NGAY
LIVE FB 3
320.000 đ/bài
Số lượng: 200 Mắt
Thời gian: 60 phút
Số bài: 1
Hoàn thành: LÊN NGAY

VOTE BÀI DỰ THI

Gói Vote Nhỏ
200.000 VNĐ
Số lượng: 50
Tốc độ: Nhanh
Quốc gia: Việt Nam
An toàn
Gói Vote Vừa
1.800.000 VNĐ
Số lượng: 500
Tốc độ: Nhanh
Quốc gia: Việt Nam
An toàn
Gói Vote Lớn
16.000.000 VNĐ
Số lượng: 5.000
Tốc độ: Nhanh
Quốc gia: Việt Nam
An toàn
Gói Vote Khủng
145.000.000 VNĐ
Số lượng: 50.000
Tốc độ: Nhanh
Quốc gia: Việt Nam
An toàn
0
Scroll to Top

Ra mắt hệ thống buff Fb, Ins, Tiktok, Youtube, twitter, maps, soundcould,.......! Hoàn toàn tự động, có thể chủ động thời gian. Nhanh chóng và chuyên nghiệp.