Dịch Vụ VPS Giá Rẻ

[vps_slides btn_label=”Mua ngay” per_label=”/Tháng” start_item=”1″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22VPS%201%22%2C%22cpu%22%3A%222%20Core%22%2C%22disk_space%22%3A%2220GB%20SSD%22%2C%22bandwidth%22%3A%22Unlimited%22%2C%22ram%22%3A%222GB%22%2C%22cost%22%3A%22500k%22%2C%22link%22%3A%22%23zbwid-fc617b6f%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22VPS%202%22%2C%22cpu%22%3A%222%20Core%22%2C%22disk_space%22%3A%2240GB%20SSD%22%2C%22bandwidth%22%3A%22Unlimited%22%2C%22ram%22%3A%224GB%22%2C%22cost%22%3A%22850k%22%2C%22link%22%3A%22%23zbwid-fc617b6f%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22VPS%203%22%2C%22cpu%22%3A%224%20Core%22%2C%22disk_space%22%3A%2280GB%20SSD%22%2C%22bandwidth%22%3A%22Unlimited%22%2C%22ram%22%3A%226GB%22%2C%22cost%22%3A%221.8%20tri%E1%BB%87u%22%2C%22link%22%3A%22%23zbwid-fc617b6f%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22VPS%204%22%2C%22cpu%22%3A%226%20Core%22%2C%22disk_space%22%3A%22120GB%20SSD%22%2C%22bandwidth%22%3A%22Unlimited%22%2C%22ram%22%3A%2210GB%22%2C%22cost%22%3A%223%20tri%E1%BB%87u%22%2C%22link%22%3A%22%23zbwid-fc617b6f%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22VPS%205%22%2C%22cpu%22%3A%228%20Core%22%2C%22disk_space%22%3A%22200GB%20SSD%22%2C%22bandwidth%22%3A%22Unlimited%22%2C%22ram%22%3A%2218GB%22%2C%22cost%22%3A%225%20tri%E1%BB%87u%22%2C%22link%22%3A%22%23zbwid-fc617b6f%22%7D%5D”]
0
Scroll to Top

Ra mắt hệ thống buff Fb, Ins, Tiktok, Youtube, twitter, maps, soundcould,.......! Hoàn toàn tự động, có thể chủ động thời gian. Nhanh chóng và chuyên nghiệp.