Dịch Vụ Facebook

Lượt Theo Dõi

Gói FB SUB 1
350.000 VNĐ
Số lượng: 1.000
Thời gian: 1 ngày
Quốc gia: 100% VN
An toàn
Bào hành 100%
Gói FB SUB 2
3.000.000 VNĐ
Số lượng: 10.000
Thời gian: 2-5 ngày
Quốc gia: 100% VN
An toàn
Bào hành 100%
Gói FB SUB 3
10.000.000 VNĐ
Số lượng: 50.000
Thời gian: 4-7 ngày
Quốc gia: 100% VN
An toàn
Bào hành 100%
Gói FB SUB 4
18.000.000 VNĐ
Số lượng: 100.000
Thời gian: 7-10 ngày
Quốc gia: 100% VN
An toàn
Bào hành 100%

Lượt Thích Bài Viết- Hình Ảnh - Cmt

Gói FB LIKE 01
100.000 VNĐ
Số lượng: 1.000
Quốc gia: Tùy chọn
Cảm xúc: Tùy chọn
Thời gian: Tùy chọn
Bảo hành: 100%
An toàn
Có thể chia ra nhiều bài
Gói FB LIKE 02
450.000 VNĐ
Số lượng: 5.000
Quốc gia: Tùy chọn
Cảm xúc: Tùy chọn
Thời gian: Tùy chọn
Bảo hành: 100%
An toàn
Có thể chia ra nhiều bài
Gói FB LIKE 03
800.000 VNĐ
Số lượng: 10.000
Quốc gia: Tùy chọn
Cảm xúc: Tùy chọn
Thời gian: Tùy chọn
Bảo hành: 100%
An toàn
Có thể chia ra nhiều bài
Gói FB LIKE 04
7.000.000 VNĐ
Số lượng: 100.000
Quốc gia: Tùy chọn
Cảm xúc: Tùy chọn
Thời gian: Tùy chọn
Bảo hành: 100%
An toàn
Có thể chia ra nhiều bài

Lượt Chia Sẻ Bài Viết

Gói FB SHARE 01
40.000 VNĐ
Số lượng: 100 share
Quốc gia: 100% VN
Thời gian: Tùy chọn
An toàn
Gói FB SHARE 02
350.000 VNĐ
Số lượng: 1.000 share
Quốc gia: 100% VN
Thời gian: Tùy chọn
An toàn
Gói FB SHARE 03
600.000 VNĐ
Số lượng: 2.000 share
Quốc gia: 100% VN
Thời gian: Tùy chọn
An toàn
Gói FB SHARE 04
1.200.000 VNĐ
Số lượng: 5.000 share
Quốc gia: 100% VN
Thời gian: Tùy chọn
An toàn

Lượt Bình Luận

Gói FB CMT 01
50.000 VNĐ
Số lượng: 100
Quốc gia: Việt Nam
Thời gian: Tùy chọn
Nội dung: Tùy chọn
An toàn
Có thể dùng nhiều bài
Gói FB CMT 02
230.000 VNĐ
Số lượng: 500
Quốc gia: Việt Nam
Thời gian: Tùy chọn
Nội dung: Tùy chọn
An toàn
Có thể dùng nhiều bài
Gói FB CMT 03
400.000
Số lượng: 1.000
Quốc gia: Việt Nam
Thời gian: Tùy chọn
Nội dung: Tùy chọn
An toàn
Có thể dùng nhiều bài
Gói FB CMT 04
3.000.000 VNĐ
Số lượng: 10.000
Quốc gia: Việt Nam
Thời gian: Tùy chọn
Nội dung: Tùy chọn
An toàn
Có thể dùng nhiều bài

Lượt Đánh Giá 5 Sao

Gói FB RATE 01
20.000 VNĐ
Số lượng: 10
Quốc gia: Việt Nam
Thời gian: 5 - 10 phút
An toàn
Gói FB RATE 02
200.000 VNĐ
Số lượng: 100
Quốc gia: Việt Nam
Thời gian: 5 - 10 phút
An toàn
Gói FB RATE 03
850.000 VNĐ
Số lượng: 500
Quốc gia: Việt Nam
Thời gian: 5 - 10 phút
An toàn
Gói FB RATE 04
1.500.000 VNĐ
Số lượng: 1.000
Quốc gia: Việt Nam
Thời gian: 5 - 10 phút
An toàn

BẢNG GIÁ FANPAGE

Gói FB FAN 01
400.000 VNĐ
Số lượng: 2.000 Like
Quốc gia: Việt Nam
An toàn
Miễn phí đổi tên
Gói FB FAN 02
800.000 VNĐ
Số lượng: 5.000 Like
Quốc gia: Việt Nam
An toàn
Miễn phí đổi tên
Gói FB FAN 03
1.700.000 VNĐ
Số lượng: 10.000 Like
Quốc gia: Việt Nam
An toàn
Miễn phí đổi tên
Gói FB FAN 04
15.000.000 VNĐ
Số lượng: 100.000 Like
Quốc gia: Việt Nam
An toàn
Miễn phí đổi tên

BẢNG GIÁ NICK CLONE

Gói FB Clone 01
50.000 VNĐ
Số lượng: 25 nick
Quốc gia: Việt Nam
Hỗ trợ tool Token
Hỗ trợ tool Cookie
Gói FB Clone 02
200.000 VNĐ
Số lượng: 120 nick
Quốc gia: Việt Nam
Hỗ trợ tool Token
Hỗ trợ tool Cookie
Gói FB Clone 03
400.000 VNĐ
Số lượng: 250 nick
Quốc gia: Việt Nam
Hỗ trợ tool Token
Hỗ trợ tool Cookie
Gói FB Clone 04
700.000 VNĐ
Số lượng: 500 nick
Quốc gia: Việt Nam
Hỗ trợ tool Token
Hỗ trợ tool Cookie