Dịch Vụ Facebook Giá Rẻ

GÓI LIKE TỰ ĐỘNG

Gói Like 1
250.000 VNĐ/Tháng
Số like: 200/bài
Số bài: 20 bài/ngày
Tốc độ: Tùy chọn
An Toàn
Gói Like 2
500.000 VNĐ/Tháng
Số like: 500/bài
Số bài: 20 bài/ngày
Tốc độ: Tùy chọn
An Toàn
Gói Like 3
900.000 VNĐ/Tháng
Số like: 1000/bài
Số bài: 20 bài/ngày
Tốc độ: Tùy chọn
An Toàn
Gói Like 4
1.600.000 VNĐ/Tháng
Số like: 2000/bài
Số bài: 20 bài/ngày
Tốc độ: Tùy chọn
An Toàn
Gói Like 5
3.000.000 VNĐ/Tháng
Số like: 4000/bài
Số bài: 20 bài/ngày
Tốc độ: Tùy chọn
An Toàn

GÓI SHARE TỰ ĐỘNG

Gói FBCS 01
150.000 VNĐ/tháng
Số lượng: 10 share/bài
Số bài: 20 bài/ngày
Tốc độ: Tùy chọn
An toàn
Gói FBCS 02
450.000 VNĐ/tháng
Số lượng: 30 share/bài
Số bài: 20 bài/ngày
Tốc độ: Tùy chọn
An toàn
Gói FBCS 03
600.000 VNĐ/tháng
Số lượng: 50 share/bài
Số bài: 20 bài/ngày
Tốc độ: Tùy chọn
An toàn
Gói FBCS 04
1.200.000 VNĐ/tháng
Số lượng: 100 share/bài
Số bài: 20 bài/ngày
Tốc độ: Tùy chọn
An toàn

GÓI COMMENT TỰ ĐỘNG

Nội dung do bạn tự biên soạn

Gói CM 1
200.000 VNĐ/tháng
Số lượng: 5 Cmt/bài
Số bài: 20 bài/ngày
Thời gian: Tùy chọn
Giới tính: Tùy chọn
*Tnh năng tắt bot theo bài
Gói CM 2
300.000 VNĐ/tháng
Số lượng: 10 Cmt/bài
Số bài: 20 bài/ngày
Thời gian: Tùy chọn
Giới tính: Tùy chọn
*Tnh năng tắt bot theo bài
Gói CM 3
700.000 VNĐ/tháng
Số lượng: 30 Cmt/bài
Số bài: 20 bài/ngày
Thời gian: Tùy chọn
Giới tính: Tùy chọn
*Tnh năng tắt bot theo bài
Gói CM 4
990.000 VNĐ/tháng
Số lượng: 50 Cmt/bài
Số bài: 20 bài/ngày
Thời gian: Tùy chọn
Giới tính: Tùy chọn
*Tnh năng tắt bot theo bài