Dịch vụ tăng mắt livestream

TĂNG MẮT THEO THÁNG

Gói 1
150.000 đ/tháng
Số lượng: 50 Mắt
Thời gian: Liên tục
Số bài: KGH
Hoàn thành: LÊN NGAY
Gói 2
250.000 đ/tháng
Số lượng: 100 Mắt
Thời gian: Liên tục
Số bài: KGH
Hoàn thành: LÊN NGAY
Gói 3
300.000 đ/tháng
Số lượng: 150 Mắt
Thời gian: Liên tục
Số bài: KGH
Hoàn thành: LÊN NGAY
Gói 4
400.000 đ/tháng
Số lượng: 200 Mắt
Thời gian: Liên tục
Số bài: KGH
Hoàn thành: LÊN NGAY
Gói 5
500.000 đ/tháng
Số lượng: 250 Mắt
Thời gian: Liên tục
Số bài: KGH
Hoàn thành: LÊN NGAY
Gói 6
600.000 đ/tháng
Số lượng: 300 Mắt
Thời gian: Liên tục
Số bài: KGH
Hoàn thành: LÊN NGAY
Gói 7
760.000 đ/tháng
Số lượng: 400 Mắt
Thời gian: Liên tục
Số bài: KGH
Hoàn thành: LÊN NGAY
Gói 8
900.000 đ/tháng
Số lượng: 500 Mắt
Thời gian: Liên tục
Số bài: KGH
Hoàn thành: LÊN NGAY

TĂNG MẮT THEO BÀI

LIVE FB 1
150.000 đ/bài
Số lượng: 50 Mắt
Thời gian: KGH
Số bài: 1
Hoàn thành: LÊN NGAY
LIVE FB 2
250.000 đ/bài
Số lượng: 100 Mắt
Thời gian: KGH
Số bài: 1
Hoàn thành: LÊN NGAY
LIVE FB 3
400.000 đ/bài
Số lượng: 200 Mắt
Thời gian: KGH
Số bài: 1
Hoàn thành: LÊN NGAY

Hotline/ Zalo: 090 73 54 550

đã mua