Dịch Vụ Live Stream và Video Facebook

BẢNG GIÁ LIVE STREAM THEO THÁNG

Gói 1
350.000 đ/tháng
Số lượng: 50 Mắt
Thời gian: 30P
Số bài: KGH
Hoàn thành: LÊN NGAY
Gói 2
500.000 đ/tháng
Số lượng: 100 Mắt
Thời gian: 30P
Số bài: KGH
Hoàn thành: LÊN NGAY
Gói 3
700.000 đ/tháng
Số lượng: 150 Mắt
Thời gian: 30P
Số bài: KGH
Hoàn thành: LÊN NGAY
Gói 4
800.000 đ/tháng
Số lượng: 200 Mắt
Thời gian: 30P
Số bài: KGH
Hoàn thành: LÊN NGAY
Gói 5
900.000 đ/tháng
Số lượng: 250 Mắt
Thời gian: 30P
Số bài: KGH
Hoàn thành: LÊN NGAY
Gói 6
1.100.000 đ/tháng
Số lượng: 300 Mắt
Thời gian: 30P
Số bài: KGH
Hoàn thành: LÊN NGAY
Gói 7
1.400.000 đ/tháng
Số lượng: 400 Mắt
Thời gian: 30P
Số bài: KGH
Hoàn thành: LÊN NGAY
Gói 8
1.500.000 đ/tháng
Số lượng: 500 Mắt
Thời gian: 30P
Số bài: KGH
Hoàn thành: LÊN NGAY

BẢNG GIÁ LIVE STREAM THEO BÀI

LIVE FB 1
100.000 đ/bài
Số lượng: 100 Mắt
Thời gian: 30P
Số bài: KGH
Hoàn thành: LÊN NGAY
LIVE FB 2
450.000 đ/bài
Số lượng: 500 Mắt
Thời gian: 30P
Số bài: KGH
Hoàn thành: LÊN NGAY
LIVE FB 3
800.000 đ/bài
Số lượng: 1.000 Mắt
Thời gian: 30P
Số bài: KGH
Hoàn thành: LÊN NGAY

BẢNG GIÁ TĂNG VIEW VIDEO

LIVE FBV 1
50.000 đ
Số lượng: 1.000 view
Hoàn thành: 1 ngày
LIVE FBV 2
400.000 đ
Số lượng: 10.000 view
Hoàn thành: 2 ngày
LIVE FBV 3
3.000.000 đ
Số lượng: 100.000 view
Hoàn thành: 5 ngày

090 73 54 550