Dịch vụ bán nick facebook giá rẻ

NICK CLONE

Gói FB Clone 01
250.000 VNĐ
Số lượng: 25 nick
Quốc gia: Việt Nam
Đã xác minh sdt
Add mail +3k
Gói FB Clone 02
850.000 VNĐ
Số lượng: 100 nick
Quốc gia: Việt Nam
Đã xác minh sdt
Add mail +3k
Gói FB Clone 03
1.700.000 VNĐ
Số lượng: 200 nick
Quốc gia: Việt Nam
Đã xác minh sdt
Add mail +3k
Gói FB Clone 04
8.000.000 VNĐ
Số lượng: 1000 nick
Quốc gia: Việt Nam
Đã xác minh sdt
Add mail +3k

NICK THƯỜNG

NICK VIP 01
70.000 VNĐ
1 Nick
Hổ trợ checkpoint
Backup thông tin
Đầy đủ thông tin
Bạn bè dưới 500
Bảo hành 1 tháng
NICK VIP 02
600.000 VNĐ
10 Nick
Hổ trợ checkpoint
Backup thông tin
Đầy đủ thông tin
Bạn bè dưới 500
Bảo hành 1 tháng
NICK VIP 03
5.000.000 VNĐ
100 Nick
Hổ trợ checkpoint
Backup thông tin
Đầy đủ thông tin
Bạn bè dưới 500
Bảo hành 1 tháng
NICK VIP 04
45.000.000 VNĐ
1000 Nick
Hổ trợ checkpoint
Backup thông tin
Đầy đủ thông tin
Bạn bè dưới 500
Bảo hành 1 tháng

NICK PREMIUM

Nick Premium 01
200.000 VNĐ
Số lượng: 01 Nick
Chống checkpoint
Bạn bè: 100-5000
Đầy đủ thông tin
An toàn
Nick Premium 02
900.000 VNĐ
Số lượng: 05 Nick
Chống checkpoint
Bạn bè: 100-5000
Đầy đủ thông tin
An toàn
Nick Premium 03
1.700.000 VNĐ
Số lượng: 10 Nick
Chống checkpoint
Bạn bè: 100-5000
Đầy đủ thông tin
An toàn
Nick Premium 04
8.000.000 VNĐ
Số lượng:50 Nick
Chống checkpoint
Bạn bè: 100-5000
Đầy đủ thông tin
An toàn

NICK CỔ

NICK VIP 01
250.000 VNĐ
1 Nick
Hổ trợ checkpoint
Backup thông tin
Đầy đủ thông tin
NICK VIP 02
2.000.000 VNĐ
10 Nick
Hổ trợ checkpoint
Backup thông tin
Đầy đủ thông tin
NICK VIP 03
18.000.000 VNĐ
100 Nick
Hổ trợ checkpoint
Backup thông tin
Đầy đủ thông tin
NICK VIP 04
150.000.000 VNĐ
1000 Nick
Hổ trợ checkpoint
Backup thông tin
Đầy đủ thông tin

BACKUP NICK

Gói FB BU 01
40.000 VNĐ
Số lượng: 01 Nick
Bạn bè: KGH
Thời gian: KGH
Loại Backup:
Hình ảnh bạn bè
Tin nhắn - Bình luận
Yêu cầu: Token/ cookies Nick
Gói FB BU 02
150.000 VNĐ
Số lượng: 05 Nick
Bạn bè: KGH
Thời gian: KGH
Loại Backup:
Hình ảnh bạn bè
Tin nhắn - Bình luận
Yêu cầu: Token/ cookies Nick
Gói FB BU 03
200.000 VNĐ
Số lượng: 10 Nick
Bạn bè: KGH
Thời gian: KGH
Loại Backup:
Hình ảnh bạn bè
Tin nhắn - Bình luận
Yêu cầu: Token/ cookies Nick
Gói FB BU 04
1.000.000 VNĐ
Số lượng: 100 Nick
Bạn bè: KGH
Thời gian: KGH
Loại Backup:
Hình ảnh bạn bè
Tin nhắn - Bình luận
Yêu cầu: Token/ cookies Nick
0
Scroll to Top

Ra mắt hệ thống buff Fb, Ins, Tiktok, Youtube, twitter, maps, soundcould,.......! Hoàn toàn tự động, có thể chủ động thời gian. Nhanh chóng và chuyên nghiệp.