DANH SÁCH CÁC DỊCH VỤ SEEDING FACEBOOK

Tăng Like Bài Viết

Gói FB LIKE 01
120.000 VNĐ
Số lượng: 1.000
Quốc gia: Tùy chọn
Cảm xúc: Tùy chọn
Thời gian: Tùy chọn
Bảo hành: 100%
An toàn
Có thể chia ra nhiều bài
Gói FB LIKE 02
400.000 VNĐ
Số lượng: 5.000
Quốc gia: Tùy chọn
Cảm xúc: Tùy chọn
Thời gian: Tùy chọn
Bảo hành: 100%
An toàn
Có thể chia ra nhiều bài
Gói FB LIKE 03
800.000 VNĐ
Số lượng: 10.000
Quốc gia: Tùy chọn
Cảm xúc: Tùy chọn
Thời gian: Tùy chọn
Bảo hành: 100%
An toàn
Có thể chia ra nhiều bài
Gói FB LIKE 04
6.000.000 VNĐ
Số lượng: 100.000
Quốc gia: Tùy chọn
Cảm xúc: Tùy chọn
Thời gian: Tùy chọn
Bảo hành: 100%
An toàn
Có thể chia ra nhiều bài

Tăng Share Bài Viết

Gói FB SHARE 01
80.000 VNĐ
Số lượng: 100 share
Thời gian: Tùy chọn
An toàn
Gói FB SHARE 02
700.000 VNĐ
Số lượng: 1.000 share
Thời gian: Tùy chọn
An toàn
Gói FB SHARE 03
1.300.000 VNĐ
Số lượng: 2.000 share
Thời gian: Tùy chọn
An toàn
Gói FB SHARE 04
3.000.000 VNĐ
Số lượng: 5.000 share
Thời gian: Tùy chọn
An toàn

Tăng Bình Luận Bài Viết

Gói FB CMT 01
90.000 VNĐ
Số lượng: 100
Quốc gia: Việt Nam
Thời gian: Tùy chọn
Nội dung: Tùy chọn
An toàn
Có thể dùng nhiều bài
Gói FB CMT 02
400.000 VNĐ
Số lượng: 500
Quốc gia: Việt Nam
Thời gian: Tùy chọn
Nội dung: Tùy chọn
An toàn
Có thể dùng nhiều bài
Gói FB CMT 03
700.000
Số lượng: 1.000
Quốc gia: Việt Nam
Thời gian: Tùy chọn
Nội dung: Tùy chọn
An toàn
Có thể dùng nhiều bài
Gói FB CMT 04
6.000.000 VNĐ
Số lượng: 10.000
Quốc gia: Việt Nam
Thời gian: Tùy chọn
Nội dung: Tùy chọn
An toàn
Có thể dùng nhiều bài