Gói Like 1
300.000 VNĐ/Tháng
Số like: 200/bài
Số bài: 20 bài/ngày
Tốc độ: Tùy chọn
An Toàn
Gói Like 2
500.000 VNĐ/tháng
Số like: 500/bài
Số bài: 20 bài/ngày
Tốc độ: Tùy chọn
An Toàn
Gói Like 3
900.000 VNĐ/Tháng
Số like: 1000/bài
Số bài: 20 bài/ngày
Tốc độ: Tùy chọn
An Toàn
Gói Like 4
1.600.000 VNĐ/Tháng
Số like: 2000/bài
Số bài: 20 bài/ngày
Tốc độ: Tùy chọn
An Toàn
Gói Like 5
3.000.000 VNĐ/Tháng
Số like: 4000/bài
Số bài: 20 bài/ngày
Tốc độ: Tùy chọn
An Toàn