Gói 1
350.000 đ/tháng
Số lượng: 50 Mắt
Thời gian: Liên tục
Số bài: KGH
Hoàn thành: LÊN NGAY
Gói 2
500.000 đ/tháng
Số lượng: 100 Mắt
Thời gian: Liên tục
Số bài: KGH
Hoàn thành: LÊN NGAY
Gói 3
700.000 đ/tháng
Số lượng: 150 Mắt
Thời gian: Liên tục
Số bài: KGH
Hoàn thành: LÊN NGAY
Gói 4
800.000 đ/tháng
Số lượng: 200 Mắt
Thời gian: Liên tục
Số bài: KGH
Hoàn thành: LÊN NGAY
Gói 5
900.000 đ/tháng
Số lượng: 250 Mắt
Thời gian: Liên tục
Số bài: KGH
Hoàn thành: LÊN NGAY
Gói 6
1.100.000 đ/tháng
Số lượng: 300 Mắt
Thời gian: Liên tục
Số bài: KGH
Hoàn thành: LÊN NGAY
Gói 7
1.400.000 đ/tháng
Số lượng: 400 Mắt
Thời gian: Liên tục
Số bài: KGH
Hoàn thành: LÊN NGAY
Gói 8
1.500.000 đ/tháng
Số lượng: 500 Mắt
Thời gian: Liên tục
Số bài: KGH
Hoàn thành: LÊN NGAY