Gói FBCS 01
150.000 VNĐ/tháng
Số lượng: 10 share/bài
Số bài: 20 bài/ngày
Tốc độ: Tùy chọn
An toàn
Gói FBCS 02
450.000 VNĐ/tháng
Số lượng: 30 share/bài
Số bài: 20 bài/ngày
Tốc độ: Tùy chọn
An toàn
Gói FBCS 03
600.000 VNĐ/tháng
Số lượng: 45 share/bài
Số bài: 20 bài/ngày
Tốc độ: Tùy chọn
An toàn
Gói FBCS 04
1.200.000 VNĐ/tháng
Số lượng: 100 share/bài
Số bài: 20 bài/ngày
Tốc độ: Tùy chọn
An toàn